fbpx

עורך דין לרישיון עסק במסלול תצהיר

רישוי עסקים במסלול תצהיר – המדריך המלא

מהו רישיון עסק?

חוק רישוי עסקים בא להבטיח כי עסקים בהם יש מידה של סיכון לעובדיו, סביבתו, לקוחותיו, ומפעיליו ינקוט את כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק.

לפני הקמת עסק חדש על בעלי העסק לבחון האם העסק טעון רישוי.

עסקים טעוני רישוי – הם עסקים המוגדרים בטבלה שבתוספת של צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) ומשתייכים לקטגוריות הבאות:

 • בריאות, רוקחות וקוסמטיקה
 • דלק ואנרגיה
 • חקלאות, בעלי חיים
 • מזון
 • מים ופסולת
 • מסחר ושונות
 • עינוג הציבור, נופש וספורט
 • רכב ותעבורה
 • שירותי שמורה ואבטחה, נשק ותחמושת
 • תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים

במידה ואתם עתידים לפתוח עסק הנמנה על הרשימה המופיעה בטבלה שבצו, העסק יהיה טעון רישוי.

לכל עסק (וכך גם לבעליו) יש אחריות כלפי הסביבה הבאה איתו במגע, החל מעובדיו, דרך הלקוחות, העסקים והדיירים סביבו ועוד.

רישיון העסק נועד להבטיח כי הפעלת העסק תהיה תקינה על איכות הסביבה, בריאות, ביטחון ובטיחות הציבור.

בתהליך הרישוי מעורבים גורמים רגולטורים רבים ולכן לפני פתיחת העסק יש לבצע כמה צעדים מקדימים:

 • לפנות לרשות המקומית בה עתיד להיפתח העסק ולבדוק את דרישות הרשות.
 • לבחון האם הנכס מתאים להפעלת העסק.
 • לבחון מה הוא הליך הרישוי המתאים והקצר ביותר לעסק.
 • לבחון את דרישות חוקי התכנון והבנייה.
 • להנגיש לאנשים עם מוגבלות את בית העסק, את אתר האינטרנט של העסק ואת שירותי העסק.
 • לבחון את הדרישות במפרט האחיד.
 • להתייעץ עם עורך דין המומחה בתחום.
 • להתייעץ עם אדריכל העוסק ברישוי עסקים.

יש לזכור, ככל וקיים עסק בעל מאפיינים דומים אשר קיבל רישיון עסק ברשות מקומית אחת, אין בהכרח שיוכל לקבל רישיון עסק ברשות מקומית אחרת, לכל רשות מקומית חוקי עזר עירוניים אשור עלולים להוות חסם נוסף.

בנוסף חשוב לזכור, לעיתים מספר פעילויות שונות, יש לקבל רישיון עסק לכל סוג של פעילות.

קיימים 4 מסלולי רישוי, בהתאם למאפייני העסק:

 • מסלול תצהיר – מסלול מהיר שנכנס לתוקפו לאחרונה ומטרתו להקל על הליך הרישוי לעסקים בהם הסיכון נמוך, עסקים אלו מסומנים בטבלה בטור ד' באות ת'.
 • מסלול היתר מזורז א' – עסקים אלו מסומנים בטבלה בטור ד' באות א'.
 • מסלול היתר מזורז ב' – עסקים אלו מסומנים בטבלה בטור ד' באות ב'.
 • מסלול רגיל – עסקים אלו אינם מסומנים בטבלה בטור ד'.

רישוי עסקים במסלול תצהיר מאפשר הגשת הצהרה לעמידה בדרישות של המפרט האחיד וקבלת רישיון עסק באופן מידי.

המפרט האחיד מפרט את התנאים והמסמכים הנדרשים על ידי כל אחד ממשרדי הממשלה הנותנים אישור לגבי כל סוג עסק הטעון רישוי.

המפרט האחיד מפרט בין היתר תנאים ומסמכים הנדרשים מבעל עסק לפי דברי חקיקה שונים (הוראות) אשר מחייבים אף אם הם לא פורטו.

בעסקים מורכבים במיוחד, רשאים נותני האישור שלא לפרסם מפרט אחיד או לפרסם מפרט אחיד חלקי בלבד, ולדרוש תנאים ומסמכים שאינם מפורטים במפרט האחיד, עסקים מעין אלו לא יהיו תחת מסלול תצהיר.

עם הגשת הבקשה לרישיון עסק על בסיס תצהיר יוגש כמובן תצהיר, התצהיר יהיה ערוך על פי טופס טופס 5 – תקנות 3ג(א), 3ז(ג)(4 (ו-31).

עם הגשת הבקשה והתצהיר יש גם להגיש בין היתר תצהיר על עמידה בדרישות הכבאות והצלה.

במסגרת רפורמה שנכנסה לתוקף ב-2017, עסקים שהינם בעלי רמת סיכון אש נמוכה, לא יידרשו עוד בקבלת אישור של רשות הכבאות לצורך קבלת רישיון העסק.

במקום זאת, בעלי עסקים ברמת סיכון אש נמוכה, יכולים עתה להגיש תצהיר חתום לרשות המקומית, שבו הם מתחייבים כי העסק עומד בדרישות בטיחות האש של הכבאות. לעיתים תצורף חוות דעת של מומחה בתחום אל תצהיר זה.

דרישות בטיחות האש לעסקים שבמסלול תצהיר, מפורטות בפרק ח' של המפרטים האחידים או במסמכי המפרטים שפרסמה רשות הכבאות.

תצהיר זה יהיה ערוך בהתאם לסעיף 6(ג) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח- 1968, ולפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג- 2013.

משרדנו מלווה עסקים רבים החל משלב ההקמה וגיבוש הרעיון ולמשך כל חיי העסק.

השאירו פרטים ועו"ד ממשרדנו יחזור אליכם בהקדם: