fbpx

יובהר כי תוכן האתר אינו מהווה תחליף לייעוץ ו/או חוות-דעת משפטיים ו/או מקצועיים, אלא נועד לצורך עיון במידע כללי בלבד אשר אינו מתיימר להחליף מענה פרטני שמומלץ לקבלו ישירות מעורך דין. למען הסר ספק, המידע המפורסם אינו מקיף ולא בהכרח תואם את נתוניו או עונה לצרכיו של המשתמש ולכן יש לקחת אותו בעירבון מוגבל. כל משתמש אשר בוחר לפעול על פי המידע המפורסם באתר ו/או להסתמך עליו יישא אחריות בגין התוצאות וההשלכות באופן בלעדי, ולא תהא לו כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפיי המפרסם או מי מטעמו.

יש לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המפורטים להלן טרם המשך הגלישה באתר.

תנאי שימוש באתר ומדיניות פרטיות

 1. עורך דין סחף קדוש הינו הבעלים של אתר סחף קדוש – משרד עורכי דין (להלן – "האתר").
 2. אתר זה נועד לשמש פרופיל אינטרנטי תדמיתי מטעם סחף קדוש – משרד עורכי דין (להלן – "המשרד"), ובתוך כך כולל תכנים מקצועיים, מידע כללי, מאמרים ופרסומים מתחום המשפט. בנוסף, באתר מוצעים השירותים המשפטיים שהמשרד מציע, ופרטי התקשרות עמו, וכיו"ב.
 3. כל מי שנכס לאתר, מבקר, גולש, משתמש, מעיין (להלן – "המשתמש"), מקבל על עצמו את תנאי השימוש באתר ומדיניות הפרטיות (להלן – "התקנון") המפורטים דלקמן, לרבות ההברה המשפטית דלעיל.

בנוסף, השתמש מאשר ומסכים בזאת, מעצם כניסתו לאתר, שהכניסה לאתר, הגלישה, השימוש, ההסתמכות, ביחד ולחוד, הינם באחריותו של המשתמש בלבד והוא ורק הוא יישא בהשלכות ובתוצאות השימוש ו/או ההישענות ו/או ההסתמכות על תכניו וכל מידע אשר מפורסם בו. 

 1. כל שימוש עכשווי או עתידי באתר, נעשה בכפוף לתקנון זה המהווה תנאי לגלישה, ביקור, שימוש באתר. יצוין כי מעצם הכניסה, הביקור, הגלישה באתר, המשתמש נותן את הסכמתו ואישורו לכל סעיפיו במצטבר.
 2. אין נפקא מינה אם יתברר ו/או יסתבר ו/או יימצא ו/או ייקבע מכל סיבה שהיא כי אחד הסעיפים המנויים בתקנון זה, כולו או מקצתו, הינו בלתי חוקי ו/או בטל ו/או לא ניתן לאכיפה.
 3. בעל האתר ששמו צוין בסעיף 1 שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן את תכני האתר והמידע המפורסם, להוסיף או להסיר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, וללא צורך להודעה מוקדמת ו/או פרסום עדכון או הודעה באשר לשינוי הנעשה.
 4. התקנון יופיע תמיד בדף זה והוא יהיה תקף ומחייב באשר לכל עמודי האתר, והעדכון האחרון, שמועדו יעודכן בסוף התקנון, יגבר על כל גרסה קודמת.

הבהרה חשובה והגבלת אחריות

 1. יודגש כי האתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ו/או מקצועי, אלא הינו אינפורמטיבי בלבד, והמידע המפורסם בו מיודע לעיון לשם ידע ראשוני וכללי בלבד, ולפיכך יש לנקוט בזהירות כל המסתמך על תוכן כלשהו המצוין באתר ו/או לפעול לאורו, עושה זאת על דעת עצמו בלבד, ובאחריותו המלאה והבלעדית ואף מתחייב בזאת מראש ובאופן בלתי חוזר ובלתי ניתן לביטול, כי לא יהיו לו דרישות ו/או טענות ו/או תביעות, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, כלפי בעל האתר ו/או מי מטעמו, כראות עיניהם ולפי שיקול דעתם.
 2. כל התכנים באתר, ללא יוצא מן הכלל, עלולים להכיל מידע כללי ו/או מידע העלול להשתנות עקב שינויי חקיקה ו/או פסיקה, ו/או אינו מקיף ו/או אינו מדויק ו/או אינו עדכני ו/או אינו מותאם למשתמש ו/או שגיאות וטעויות, בנוסף, התכנים עלולים לשקף דעה ו/או עמדה שאינה בגדר עובדה ו/או קביעה ו/או אינה אובייקטיבית, אשר על כך, יודגש שוב כי אין התכנים מהווים המלצה ו/או עמדה מחייבת, והשימוש בהם הינו באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש.  
 3. הבעלים של האתר, אינו מתחייב לעדכן את התכנים בכפוף לשינויים כגון שינויי פסיקה וחקיקה, התכנים אינו מספקים מענה עובדתי, פרטני וספציפי המותאם לנתוניו וצרכיו של המשתמש, כמו כן, נסיבות המקרה, כפי שניתן ואף מומלץ לבצע באופן בלתי אמצעי, באמצעות פניה אישית אל עורך דין ו/או במסגרת פגישה במשרדו, כל זאת באופן מסודר ומעמיק, לאחר מסירת כל הנתונים הרלוונטיים, עיון במסמכים וכיו”ב, לשם קבלת שירות הולם ומקצועי, אשר בניגוד לגלישה באתר זה – מהווה יעוץ משפטי, לכל דבר ועניין.
 4. לפיכך, אין לנקוט כל צעד ו/או פעולה משפטיים ו/או אחרים כל שהם על סמך התוכן האמור באתר זה. כאמרו לעיל, מומלץ לפנות לעורך דין באופן בלתי אמצעי לקבלת ייעוץ משפטי ו/או חוות דעת משפטית ו/או אחרת רלוונטית.
 5. בעל האתר ו/או מי מטעמו אינם אחראים ו/או חבים באופן כל שהוא לתוצאות ו/או השלכות ו/או נזקים, ישירים ו/או עקיפים, כספיים ו/או אחרים, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, ככל שייגרמו, למשתמש ו/או מי מטעמו, שנגרמו לאחר שימוש באתר בניגוד לתקנון זה.
 6. למען הסר ספק, אין בשימוש באתר כדי ליצור בין המשתמש לבין בעל האתר יחסי עורך דין ולקוח ו/או יריבות משפטית על שלל סוגיה ו/או להטיל על בעל האתר ו/או מי מטעמו אחריות מקצועית ו/או חבות משפטית בעילה כל שהיא כלפי המשתמש.
 7. נוסף לאמור לעיל, המשתמש באתר נותן את הסכמתו מראש ומתחייב באופן בלתי חוזר, בלתי מסויג, ובלתי ניתן לביטול, כי לא תהא לו כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה, מכל סוג שהוא, כלפי בעל האתר ו/או מי מטעמו בקשר עם תוכן האתר.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

 1. כל הזכויות שמורות לבעל האתר בלבד.
 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל המוצג באתר, לרבות, תכנים, טקסטים, מידע משפטי, עריכה, עיצוב, לוגו, גרפיקה, מהווים קניין בלעדי של בעל האתר .
 3. אין להעתיק ו/או לפרסם ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או להשתמש באמצעי ו/או בדרך כל שהם בתכנים ו/או חומרים כל שהם מהאתר, בכולם ו/או במקצתם, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאת בעל האתר.

מידע מטעם צדדים שלישיים וקישורים חיצוניים

 1. יתכן ובאתר יופיעו תכנים משפטיים ו/או בתחומים משיקים, אשר נכתבו על-ידי צדדים שלישיים, דהיינו גורמים חיצוניים ולא על ידי הבעלים של האתר, לצורך הבאת מידע ערך מוסף באתר ו/או במסגרת שיתופי פעולה אינטרנטיים ברשת ו/או שיתופים פעולה עסקיים אחרים. יצוין כי לבעל באתר לא תהא אחריות ו/או חבות באשר לתכנים כאמור, כמו גם על דעה אישית ו/או עמדה הנקובה בתכנים ושאינן בשליטתו, וכי הוראות תקנון זה יחולו, בשינויים המחויבים ובהתאמה, גם באשר לאותם תכנים של צדדים שלישיים.
 2. האמור לעיל מתייחס גם למודעות, להפניות וקישורים לאתרים אחרים, אשר אינם בבעלותו של בעל האתר ו/או בשליטתו. קישורים כאמור נועדו לנוחיות המשתמש בלבד ו/או במסגרת שיתופי פעולה אינטרנטיים. לבעל האתר ו/או מי מטעמו אין כל שליטה על התכנים המפורסמים באתרים המקושרים כאמור, חוקיותם, נכונותם, וכיו”ב, הוא אף לא סקר ו/או בדק אותם, ולא תהא לו אחריות ו/או חבות כל שהיא לגבי אותם אתרים ו/או התכנים המופיעים בהם, ובנוסף אינו מצהיר ו/או מתחייב, כי אותם אתרים מקושרים לא יכללו וירוסים ו/או פגיעות מכל סוג שהוא בציוד הממוחשב של המשתמש.

מדיניות הגנת הפרטיות

 1. בעל האתר מתחייב לשמור על סודיות המשתמש ולא לעשות שימוש בפרטי המשתמש ו/או להעביר לצדדים שלישיים כל מידע אשר יימסר על ידי המשתמש, לרבות דרכי התקשרות עמו. 
 2. בעל האתר יעשה כמיטב יכולתו, במסגרת האמצעים העומדים לרשותו, על-מנת לשמור על סודיות פרטי משתמשים ומניעת הגעתם לידי צדדים שלישיים, אך אין באמור לעיל כדי להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבים, או חשיפת פרטי משתמשים באתר בדרך אחרת.
 3. על אף האמור לעיל, בעל האתר יהא רשאי, ככל שיתבקש על ידי גוף משפטי ו/או ממשלתי מוסמך, לעשות שימוש בפרטי המשתמש ו/או כל מידע שיימסר לו על ידי המשתמש ו/או שייצבר ברשותו, בכל מקרה שהדבר יהא דרוש כדי לציית לחוק ו/או לשמור על החוק ולפי שיקול דעת בלעדי של בעל האתר. 
 4. כמו כן, בעל האתר יהא רשאי לעשות שימוש בפרטי המשתמש ו/או כל מידע שיימסר לו על ידי המשתמש ו/או שייצבר ברשותו, ובכלל זאת העברתו לצד שלישי ו/או כל שימוש שיראה לנכון, לפי שיקול דעתו הבלעדי, היה וצעד זה נדרש להנחת דעתו על-מנת לאכוף את תנאי השימוש באתר זה ו/או בקשר עם הליכים משפטיים ו/או כדי להגן על הזכויות של בעל האתר ו/או מי מטעמו ו/או לקוחותיו, וכיו”ב.
 5. בעל האתר יהא רשאי לעשות שימוש במידע אודות גולשים באתר, לרבות באמצעות “עוגיות” (cookies). יודגש, כי עסקינן במידע לצרכים סטטיסטיים ופנימיים בלבד של בעל האתר, ללא זיהוי אישי של המשתמש, בין היתר, לצורך ייעול ו/או שיפור האתר.

תקשורת אלקטרונית ודיוור

 1. המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לקבלת דברי דיוור לתיבת האימייל, ללא התנגדות, לרבות פרטים אודות שירותים של המשרד, עדכונים, פרסומים, תכנים שיווקיים, וכיו”ב. 
 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף לעיל, המשתמש מסכים לקבל תקשורת אלקטרונית מכל סוג, ובכלל זאת באמצעות שירותי דואר, דיוור ישיר אל תיבת האימייל שלך, משלוח מסרון (sms) לסלולרי, או באמצעות כל כלי ו/או מדיה אחרים, מטעם המשרד, לצורך משלוח, מעת לעת, של הצעות שיווקיות ו/או פרסומיות ו/או מידע לגבי האתר ו/או המשרד. 
 3. יובהר כי בשתי האפשרויות המשתמש יהיה רשאי לחזור בו ולבקש שלא לקבל דיוור ו/או הצעות שיווקיות ו/או פרסומיות ו/או מידע לגבי האתר ו/או המשרד וכיו"ב, ובקשתו תיענה כך שיוסר מרשימת התפוצה.

שונות

 1. כל מחלוקת ו/או סכסוך שיתעוררו עקב השימוש באתר ו/או באשר לתקנון זה יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל, ובמידת הצורך, יתבררו אך ורק בבית משפט השלום בראשון לציון, או בית המשפט המחוזי שבתחום מחוז המרכז, לפי העניין. 
 2. האמור בסעיף לעיל מהווה תניית שיפוט ייחודית.
 3. למען הסר ספק, כי בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, או רבים, הכוונה גם לנקבה, או ליחיד, במשמע, לפי העניין.
 4. המשתמש מאשר כי הוא מסכים לכל התנאים המפורטים לעיל ומתחייב לפעול בהתאם להם.
           עודכן לאחרונה ביום 24/12/23.