fbpx

עורך דין לחוזה שכירות בראשון לציון

חוזה שכירות למגורים הוא חוזה המבטא את רצון הצדדים להתקשר בעסקה בה ניתנת זכות שכירות בדירה למטרת מגורים.

מומלץ כי חוזה שכירות יערך בכתב, יכלול את מלוא התוכן הנדרש והסכמות הצדדים, וכי הצדדים יחתמו עליו.

אך גם אם החוזה לא נחתם, וגם אם נעשה בעל-פה, החוזה וההסכמות שעליהן הסכימו הצדדים יהיו בתוקף.

על החוזה לעמוד במגבלות החוק, לא ניתן יהיה לקבוע בו תנאים העומדים בניגוד לחוק ולחייב מי מהצדדים בתשלומים העומדים בניגוד ללשון החוק ולהוראות בו.

חוזה שכירות למגורים טוב יערך כשבבסיסו חוק החוזים, חוק השכירות והשאילה, חוק המקרקעין והפסיקה הענפה בתחום.

חוזה שכירות למגורים צריך לכלול מספר פרטים עיקריים בהתאם לתוספת השניה בחוק השכירות והשאילה.

לפרטים נוספים אתם מוזמנים לפנות למשרדנו.

השאירו פרטים ועו"ד ממשרדנו יחזור אליכם בהקדם: